Language:

Oferta dla samorządów

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego, to energooszczędność, podniesienie bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym, polepszenie wizerunku miast i gmin. Większość Polskich dróg pilnie potrzebuje poprawienia, jakości oświetlenia ulicznego, niestety koszty, jakie są potrzebne na wykonanie takiego przedsięwzięcia sięgają w większości przypadków kwot przewyższających możliwości finansowe budżetów samorządowych.

 

Firma ECO-LED proponuje klientom samorządowym kompleksową obsługę takich inwestycji począwszy od sporządzenia projektu modernizacji oświetlenia, analizy opłacalności przedsięwzięcia, obrazującej możliwość spłacenia inwestycji z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, wyliczenia efektu ekologicznego, przygotowania dokumentacji przetargowej skończywszy na nadzorze prawidłowości przebiegu procesu przetargowego. Sposób finansowania zwany TPF (third part financing) inaczej finansowanie przez stronę trzecią, umożliwia każdej gminie przeprowadzenie procesu modernizacji bez udziału środków własnych. Czas finansowania takich przedsięwzięć nawet przy kwotach kilku milionów złotych nie przekracza 7-8 lat, a oszczędności, jakie uzyskuje miasto czy gmina sięgają często 50-60% budżetu przeznaczonego na oświetlenie. Wprowadzenie w roku 2007 normy unijnej, obecnie PN-EN 13201 Oświetlenie Dróg Publicznych, której konieczność stosowania coraz częściej pojawia się w świadomości przedstawicieli władz samorządowych oraz stale poszukiwanie oszczędności w kosztach zadań własnych gmin powoduje narastające zainteresowanie nowymi technologiami i ciekawymi sposobami finansowania inwestycji. Modernizacja oświetlenia ulicznego wiąże się przede wszystkim ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej, co z kolei wpływa na zmniejszenie poboru mocy, które dochodzi często nawet do 65%. Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce do produkcji energii elektrycznej używa się węgla brunatnego i kamiennego, którego spalanie wiąże się z emisją do atmosfery dużych ilości substancji szkodliwych (produkcja 1 MWh wiąże się z emisją 990kg CO2, lOkg pyłów, 22kg CO, 5kg SO2 , 1,14kg NOx, 3g CH4 , 00,2g Hg), skutki ekologiczne modernizacji są ogromne i wiążą się nie tylko ze zmniejszeniem zanieczyszczenia atmosfery, ale również gleby i wód. Mając na uwadze powyższe można przygotować audyt modernizacji oświetlenia, jako projekt pro ekologiczny umożliwiający wystąpienie o dotację ze środków unijnych czy pożyczki w WFOS z możliwością jej umarzenia w ok. 20%.

 

Aby mieć pewność, że planowana inwestycja przyniesie oczekiwane efekty, należy przygotować dokumentację zawierającą, co najmniej poniższe elementy:

 

1.         Szczegółową inwentaryzację, w zakresie podlegającym modernizacji określającą:

 

-  stan opraw,

 

-  moc pobieraną przez istniejące oprawy,

 

-  odległości między słupami,

 

-  miejsca uzupełnienia punktów świetlnych na istniejących słupach,

 

-  geometrię dróg (, szerokości dróg, ich otoczenia, itp.)

 

2.        Projekt oświetleniowy sporządzony w oparciu o programy komputerowe czołowych producentów krajowych i zagranicznych, zawierający:

 

-  określenie kategorii oświetleniowych dla każdej drogi,

 

-  minimalne dopuszczalne wymagania parametrów oświetlenia jezdni dla danej       kategorii oświetleniowej,

 

-  rodzaj i moc zastosowanych opraw,

 

-  kąt zawieszenia opraw,

 

-  wysokość zawieszenia opraw,

 

-  rodzaje wysięgników,

 

-  rozkład natężenia oświetlenia,

 

-  rozkład luminancji.

 

3.       Określenie kosztów eksploatacji systemu oświetleniowego przed modernizacją:

 

-  wyliczenie w oparciu o dane uzyskane z inwentaryzacji i stosowaną taryfę, faktycznych kosztów eksploatacji systemu oświetleniowego, stanowiących element wyjściowy do dalszych obliczeń.

 

4.       Określenie kosztów wykonania modernizacji oświetlenia:

 

-  wykonanie kosztorysu inwestorskiego określającego koszt wykonania inwestycji, ceny, typy, ilości i moce zastosowanych opraw,

 

-  ceny, rodzaje i ilości wysięgników, przewodów zabezpieczeń,

 

-  określenie zgodnie z obowiązującymi normami kosztu robocizny, pracy sprzętu, itp.

 

5.       Analiza ekonomiczna:

 

-  określenie kosztów eksploatacji systemu oświetleniowego po modernizacji:

 

-  obliczenie w oparciu o wykonany projekt oświetleniowy, stosowaną taryfę faktycznych kosztów eksploatacji systemu oświetleniowego po modernizacji.

 

- analiza możliwości sfinansowania kosztów modernizacji z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej oraz kosztów konserwacji:

 

- wyliczenie na podstawie danych o kosztach eksploatacji przed i po modernizacji oszczędności uzyskanych z obniżenia mocy systemu.

 

- przykładowy harmonogram spłat inwestycji z oszczędności rocznych w zużyciu energii elektrycznej.

 

6.       Sporządzenie wytycznych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierających:

 

-  precyzyjny opis zadania,

 

-  punktacja oceny ofert,

 

-  specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,

 

-  instrukcję wykonania zadania dla oferenta,

 

-  warunki dla oferty równoważnej,

 

-  kosztorys ofertowy stanowiący przedmiar robót,

 

-  niezbędne załączniki,

 

-    wzór umowy na wykonanie zadania,

 

7.      Wyliczenie efektu ekologicznego zadania, dające pogląd na rzeczywisty efekt zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, będący jednocześnie podstawą wniosku o uzyskanie dotacji Unijnych bądź pożyczki z WFOŚ.

 

Zrealizowanie wyżej wymienionego zakresu prac zapewni pełną wiedzę na temat możliwości realizacji inwestycji tak od strony ekonomicznej i technicznej jak również od strony organizacyjnej.