Language:

Formy finansowania

 

Proponujemy sfinansowanie wymiany infrastruktury oświetleniowej bez dodatkowych obciążeń dla bieżącego budżetu przeznaczonego na koszty zakupu energii elektrycznej. 

 

 

 

-Finasowanie TPF;

 

 

 

-Finasowanie model ESCO;

 

 

 

-Preferencyjne pożyczki;

 

 

 

-Środki zewnętrzne na 2013-2014 (SOWA);

 

 

 

-Białe Certyfikaty;

 

 

 

-PolSEFF dla małych średnich przedsiębiorstw;

 

 

 

 

 

 

 

Finasowanie TPF 

 

Splata całej inwestycji następować może z oszczędności w bieżących przepływach finansowych, jakie wygeneruje  nasz nowoczesny osprzęt.  Sposób finasowania zwany TPF inaczej finasowanie przez stronę trzecią(bank, leasing), umożliwia każdej gminie przeprowadzenie procesu modernizacji bez udziału środków własnych. Czas finasowania takich przedsięwzięć nawet przy kwotach kilku milionów złotych nie przekracza 7-8 lat, a oszczędności, jakie uzyskuje miasto czy gmina sięgają często 50-60% budżetu przeznaczonego na oświetlenie

 

 

 

Finasowanie model ESCO 

 

Model ESCO jest najskuteczniejszym instrumentem racjonalizacji kosztów wytwarzania, dostawy i odbioru mediów energetycznych. Skutkiem tego modelu jest uzyskiwanie dochodu wg. zasady -im mniej energii zużyjemy, tym więcej zarobimy. Dlatego też model ten jest preferowany przez rządy państw w ich polityce ograniczania kosztów czynników energetycznych. 

 

W Polsce model ESCO jest mało znany, a  do głównych obszarów jego zastosowania należą: 

 

Przemysł- oszczędność energii elektrycznej, kompensacja mocy biernej, napędy elektryczne, budowa małych CHP, oszczędność ciepła, gospodarka sprężonym powietrzem, oświetlenia hal i placów, wentylacja, rekuperacja, 

 

Gospodarka komunalna- oświetlenie ulic i placów, oszczędności w produkcji i dystrybucji ciepła, termomodernizacja, wentylacja i klimatyzacja budynków.

 

 

 

Preferencyjne pożyczki 

 

Wprowadzenie w roku 2007 normy unijnej, obecnie PN-EN 13201 Oświetlenie Dróg Publicznych, której konieczność stosowania coraz częściej pojawia się w świadomości przedstawicieli władz samorządowych oraz stałe poszukiwanie oszczędności w kosztach zadań własnych gmin powoduje narastające zainteresowanie nowymi technologiami. Modernizacja oświetlenia ulicznego wiąże się przede wszystkim ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce do produkcji energii elektrycznej używa się węgla brunatnego i kamiennego, którego spalanie wiąże się z emisją dużych ilości substancji szkodliwych, wyniku tego modernizacja oświetlenia znacząco zmniejsza zanieczyszczenia atmosfery, ale również gleby i wód. Dlatego też jest to projekt pro ekologiczny umożliwiający wystąpienie o dotację ze środków unijnych czy też pożyczki z WFOŚ z możliwością jej częściowego umorzenia.  

 

Środki unijne na 2012-2013 

 

Do Polski trafi ponad 160 mln zł na inwestycje związane z ekologicznym transportem miejskim i energooszczędnym oświetleniem ulic. To wynik podpisanej umowy między Polską a Hiszpanią na sprzedaż jednostek emisji gazów cieplarnianych. 

 

Inwestycje zostaną sfinansowane ze sprzedaży Hiszpanii jednostek emisji gazów cieplarnianych. Polska ma nadwyżkę tych uprawnień.

 


Ta umowa przewiduje, że pieniądze pochodzące z tej transakcji będą musiały być przeznaczone na dwa obszary - transport miejski i nowoczesne, efektywne energetycznie oświetlenie miast". 

Jeszcze w tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpisze konkurs na granty dla samorządów, które będą chciały otrzymać finansowanie na inwestycje związane z ekologicznym transportem miejskim i oświetleniem ulic. 

- 100 proc. inwestycji będzie mogło być sfinansowane (w ramach tego projektu - PAP).

 

 

 

Białe Certyfikaty 

 

Już od 1 stycznia 2012 roku wejdą w życie przepisy ustawy o efektywności energetycznej wprowadzające możliwość uzyskania świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białych certyfikatów, przyznawanych, jako premia dla przedsięwzięć przyczyniających się do redukcji zużycia energii. Zgodnie z ustawą wartość jednego certyfikatu będzie mieścić się w przedziale od 900 do 2700 zł.

 

 

 

Certyfikaty będą przyznawane tylko dla wybranych projektów wybieranych w drodze procedur przetargowych, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przetargi te obywać się będą przynajmniej raz w roku w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2015 (zgodnie z powyższym: Prezes URE jest, zatem zobowiązany do przeprowadzenia przynajmniej 4 przetargów).

 

 

 

Podmioty uprawnione do uczestnictwa w przetargu 

 

W przetargu mogą startować przedsięwzięcia, w wyniku, których uzyskuje się roczną oszczędność energii w wysokości stanowiącej równowartość, co najmniej 10 ton oleju ekwiwalentnego. Jedna „toe” równa się 11 630 kWh lub 41,868 MJ. Oznacza, to, iż o wsparcie mogą się ubiegać przedsięwzięcia, które pozwalają rocznie zaoszczędzić przynajmniej 116 300 kWh. Przy czym możliwe jest łączenie podobnych przedsięwzięć. 

 

Efekt energetyczny  

 

Na potrzeby procedury przetargowej, konieczne jest ustalenie również wartości efektu energetycznego inwestycji (ώ), obliczanego, jako stosunek ilości energii zaoszczędzonej w ciągu roku w wyniku realizacji przedsięwzięcia względem wartości świadectwa efektywności energetycznej wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego.  

 

Jednak, co ważne, wartość świadectwa deklarowana jest samodzielnie przez każdy podmiot startujący w przetargu, oznacza to, iż on sam określa ile certyfikatów chciałby otrzymać. 

 

Wartość „Białych Certyfikatów”  

 

Do wyjaśnienia pozostaje jedynie kwestia wysokości potencjalnego zarobku ze sprzedaży certyfikatów. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, zakłada się, iż ich cena waha się będzie w granicach od 800 do 2500 zł, przy czym najbardziej prawdopodobne jest ustabilizowanie się cen na poziomie 1500 – 1800 zł za jeden certyfikat. 

 

O czym warto pamiętać  

 

Udział w przetargu jest bezpłatny,  

 

Przetargi odbywają się raz do roku, pierwszy przetarg planowany jest na I kwartał 2012r

 

Certyfikaty przyznawane są zarówno na przedsięwzięcia istniejące, jak i planowane (wnioskodawca określa ostateczny termin zakończenia inwestycji).

 

Przed przystąpieniem do przetargu obligatoryjne jest sporządzenie audytu potwierdzającego deklarowane przez wnioskodawcę oszczędności,

 

 

 

Wsparcia w postaci świadectw efektywności energetycznej, nie może być łączone z premią termomodernizacyjną oraz dotacjami pochodzącymi z budżetu państwa lub Unii Europejskiej.

 

 

 

PolSEFF DLA MAŁYCH ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 

Szanowni Państwo informujemy, że firma ECOLED POLAND jest uczestnikiem programu POLSEF. Nasze produkty znajdziecie państwo na liście LEME. Zostały one zakwalifikowane jako urządzenia rekomendowane, o niskim zużyciu energii.
Dzięki temu nasi klienci mogą ubiegać się o kredyt lub leasing na preferencyjnych warunkach oraz otrzymać zwrot finansowania od 10 do 15 % 

 

PolSEFF jest Programem Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce, z linią kredytową o wartości €150 milionów. Oferta PolSEFF jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zainteresowanych inwestycją w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych.
Finansowanie można uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 miliona EURO za pośrednictwem uczestniczących w Programie instytucji finansowych (banków i instytucji leasingowych).
Projekty realizowane w ramach programu PolSEFF można podzielić na trzy główne grupy inwestycji: 

 

W przeciwieństwie do konkurencji z obszaru Unii Europejskiej, wiele MŚP w Polsce nie podjęło jeszcze żadnych działań związanych z podniesieniem efektywności zużycia energii. Oznacza to, że polscy przedsiębiorcy produkują wykorzystując więcej drogiej energii. 

 

W świetle prognoz wzrostu cen energii, należy zakładać, że przedsiębiorcy, którzy nie zdecydują się w najbliższym czasie na inwestycje, będą coraz mniej konkurencyjni.